เตือนผู้ปกครอง ลงทะ เบียน รับเงินผู้ปกครองบุตร 3000

Sponsored Ad

กระทรวงการคลัง จับมือกระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ เตรียมนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ใช้งบ 3-4 หมื่นล้านบาท ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง เช่น คนชรา เด็ก ผู้พิการ คนไร้บ้าน และคนที่ตกหล่นไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ โดยจะแจกเงินคนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน

ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – สิงหาคม ซึ่งมีกลุ่มคนที่เข้าข่าย 13-14 ล้านคน ทั้งนี้ จะยื่นให้คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการใช้พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาทพิจารณา หากเห็นชอบจะเสนอให้ครม. พิจารณาต่อในวันที่ 29 พฤษภาคมนี้ ส่วนกลุ่มคนลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน ไม่สำเร็จเพราะข้อมูลไม่ตรงกับบัตรประชาชน 1.7 ล้านคน คลังกำลังตรวจสอบอยู่

คาดน่าจะมีผู้ผ่านสิทธิ์รับเงิน 5,000 บาท 3 เดือน ได้หลักแสนคน ขณะที่กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ 2.4 ล้านคน รัฐก็จะช่วยเพิ่ม แต่ต้องรอได้ข้อสรุปอีกครั้ง ยกเว้นกลุ่มอายุต่ำกว่า 18 ปี จำนวน 13.5 ล้านคน ยังไม่มีมาตรการออกมา เพราะส่วนใหญ่มีผู้ปกครองดูแลอยู่แล้ว

วิธีตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตรแรกเกิด เราสามารถตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตรแรกเกิด ด้วยตัวเองได้แล้วง่าย ๆ โดยใช้หมายเลขบัตรประชาชนของผู้ปกครอง และบุตรที่ยื่นขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนฯ กรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์กรมกิจการบุตรและเยาวชน

หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ก็ได้ ตามขั้นตอนต่อไปนี้ เว็บไซต์กรมกิจการบุตรและเยาวชน

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ csgcheck.dcy.go.th

2. กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน และของบุตรแรกเกิด

3. ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ แล้วกดปุ่ม

4. หน้าจอแสดงผลการตรวจสอบ

5. หากไม่ได้รับสิทธิ์ใด ๆ จะปรากฏข้อความ ไม่พบสิทธิ์

6. หากยังไม่เคยได้รับเงิน จะขึ้นตัวอักษร E แสดงถึงสถานะของผู้รับสิทธิ์ ณ เวลานั้น สำหรับผู้ลงทะเบียนรายเก่าที่มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุน (รายเดิม)

สำหรับผู้ที่มาให้ข้อมูลรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) เพิ่มเติม ภายหลังวันที่ 30 กันยายน 2561 – สำหรับผู้ลงทะเบียนรายใหม่ที่ผ่านการพิจารณาแล้ว และมีการบันทึกข้อมูลสมบูรณ์อยู่ในระบบฐานข้อมูลของโครงการเงินอุดหนุนฯ ภายในวันที่กำหนด ลงทะเบียนอุดหนุนบุตรแรกเกิดปี 2563 ได้อย่างไร ?

หากเคยลงทะเบียนไว้แล้วในปีก่อนหน้า ไม่ต้องมาลงทะเบียนใหม่ โดยจะได้รับโอนเงินต่อเนื่องจนบุตรมีอายุ 6 ขวบ แต่กรณียังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน หรือเพิ่งให้กำเนิดบุตรในช่วงปลายปี 2562 ก็สามารถมาลงทะเบียนได้เลยตามสถานที่รับลงทะเบียนต่อไปนี้

กรุงเทพมหานคร : ลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตในพื้นที่ที่พักอาศัยอยู่ – เมืองพัทยา ลงทะเบียนได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา – ส่วนภูมิภาค : ลงทะเบียนที่สำนักงานเทศบาล หรือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตามภูมิลำเนา

เตือนผู้ปกครอง ลงทะ เบียน รับเงินผู้ปกครองบุตร 3000
Sponsored Ad
Scroll to top